CENTRALT I GÖTEBORG

Fredens Hus Göteborg samarbetar i Fredsam (www.fredsam.se). Fem organisationer i Fredsam hyr rum 304 i Viktoriahuset, Linnégatan 21 (samma hus som Folkets Bio/Hagabion. Där medverkar Fredens Hus i evenemang riktade till allmänheten men också internt i vissa fall. Kalendarium, se Fredsams hemsida.

I ANGERED

Fredens Hus Göteborg har aktiviteter i Aktivitetshuset i Hammarkullen, Bredfjällsgatan 36  (mycket nära spårvagnshållplatsen). Vi arbetar också på uppdrag från skolor och föreningar. Aktiviteterna kommer att införas på denna hemsida och även, när de är för allmänheten, i www.fredsam.se/kalendarium.

VÄGBESKRIVNING: Adressen är Bredfjällsgatan 36, sektion G som vetter mot Hammarkullestationen (spårvagnar 4,8 o h 9 mot Angered). Det är svårt att hitta via eniro. Vid Hammarkulletorget ligger entrén till Hammarkullestationen. Gå RAKT FRAM från denna entré under kungakronan, gå  c:a 100 meter. Rakt fram ligger två 9-våningshus. Välj det till vänster! Där är på nedre våningen (gå ej runt huset) Aktivitetshusets sektioner. I ingång L ligger expeditionen, G ligger något ytterligare till vänster. Om du åker bil finns parkering vid Hammarkulletorget (åk Hammarkullegatan).

HÖSTPROGRAMMET 2019 i Aktivitetshuset Hammarkullen

Tisdagskvällar jämna veckor  kl. 19.00-21.00 den 3 september till 10 december.

Programmet finns annonserat här intill i högra kommunen. Klicka på det så blir det läsbart! Dessutom har vi lagt in en länk till det, en länk med ytterligare informationer. Den länken ser du här nedan. Vartefter kommer även affischer till respektive program läggas in.

Höstprogrammet tisdagskvällar FHG, Hammarkullen med tillägg

Arrangör: Fredens Hus Gbg i samarbete med SENSUS

Grundkurs MEDLING I SKOLAN – Träning och teorI

OBSERVERA I SENSUS´lokal.

Tid: Onsdagar kl. 18.00-21.00 den 2 okt., 30 okt. och  27 nov. -19.
Plats: Drottninggatan 30 i Sensus lokal
Kostnad: 250 kr inkl. kursboken
Info och anmälan: karin.utas.carlsson@telia.com
Sista anmälningsdag: 25 sept.
Arr.: Fredens Hus Göteborg i samarbete med SENSUS

Vi har en vision att med mer kunskap i konstruktiv konflikthantering och medling kan skolan, hemmet och världen bli mindre våldsam och mer harmonisk. Barnen och de vuxna skulle få erfarenheter för livet.

Kursen riktar sig till skolpersonal – och föräldrar – som sett behov av förändring. När vi som tredje part går in och vill hjälpa barnen att lösa en konflikt dem emellan blir det lätt så att vi har en uppfattning om hur de ska göra – och inte göra – och vi säger det! Vi kanske t o m uppmanar dem att be om förlåtelse/ursäkt. Vi kanske tar ställning till problemet och, direkt eller indirekt, lägger skuld. På så vis ger vi inte parterna möjlighet att mötas i gemensam problemlösning, vi tar ifrån dem möjligheten till ökade insikter och utveckling.

Vår medlingsmetod bygger på frivillighet,förtroende och facilitering.Facilitering betyder att medlaren underlättar processen. Parterna får uttrycka sin verklighetsbild, sina känslor, behov och önskningar: De får hjälp att lyssna på den andre och gemensamt söka s k vinna-vinna-lösningar. Medlaren underlättar och stödjer dem.

Kursen lägger stor vikt vid träning i rollspel av fiktiva, realistiska medlingssituationer.

Kursledare: Karin Utas Carlsson, fil dr i fredsundervisning, f d skolläkare med dansk utbildning i medling. Se här under Om oss och www.laraforfred.se/kontakt.

Kursbok:K. Utas Carlsson, A. Rosenberg Kimblad ”Hantera konflikter och förebygg våld.”

Se också https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/grundkurs-medling-i-skolan-traning-och-teori-179093/

ETT SPRÅK FÖR LIVET – En metod att skapa kontakt
Träning och teori

Plats: Aktivitetshuset i Hammarkullen, ingång G (Vägbeskrivning ovan)
Tid: Tisdagen den 3 september kl. 19.00-21.00
Kostnad: Gratis

Sylvia Lidén Nordlund, författare, oberoende tränare i Marshall Rosenbergs Giraffspråk talar och demonstrerar metoden och tänkesättet.

Sylvia skriver om föresläsningen:

NVC är som en inre verktygslåda för att kommunicera på ett sätt som skapar kontakt och samförstånd. Förhållningssättet bygger på ömsesidighet och respekt, med hjälp av en modell i fyra steg för att uttrycka oss, men även för att lyssna.

För att få genuin kontakt med andra behöver vi ha kontakt inåt – med oss själva, våra känslor och våra behov. Vi behöver ta ansvar för att orden vi uttalar är ickeanklagande och ickedömande, så att den andra är beredd att lyssna utan att gå till motattack eller i försvarsställning.

Vi behöver även vara genuint beredda att lyssna till den andra och ärligt visa oss i vår mänskliga sårbarhet, för att skapa en kommunikation som undanröjer missförstånd och ger ett samförstånd oavsett om vi tycker lika eller inte. Våra åsikter är egentligen ointressanta medan vår vilja att mötas och förstå varandra är avgörande för om kommunikationen fungerar eller gnisslar.

Sylvia kommer att introducera deltagarna till Marshall Rosenbergs modell för kommunikation, Nonviolent Communication (NVC) som ibland benämns som ”Giraffspråket”, och de fyra stegen . Hon kommer att ge egna exempel och låta deltagarna träna på något moment inom NVC.

Föreläsning Ett språk för livet

För mer information om Sylvia (och hennes författarskap) och även om vårt höstprogram i Fredens Hus Gbg se: Höstprogrammet tisdagskvällar FHG, Hammarkullen med tillägg

I Aktivitetshuset i Hammarkullen, kurser, föreläsningar, seminarier, träningar. Konsultverksamhet i skolor

I Aktivitetshuset i Hammarkullen ges korta kurser och workshops i konflikthantering och medling. VI kommer att ha verksamhet tisdagar jämna veckor kl 19.00-21.00 hela höstterminen. Vi har avslutat aktiviteterna för den här terminen och för sommaren. Vi kommer att börja igen den 3 september.

Samarbete med skolor sker. Vi utvecklar dessa, liksom kontakter med andra föreningar, också de som verkar i i Aktivitetshuset i Hammarkullen. 

För närvarande bedriver vi konsultverksamhet i träning i konflikthantering och medling i mellanstadiet i Gårdstensskolan.

För hösten planeras medlingsutbildning för personalen i Vättleskolan.

Vi samarbetar med föreningen Fjärilen i Aktivitetshuset.

Spelet Your Move (se nedan).

Träning i medling, också skolmedling, erbjuds

Karin Utas Carlsson är utbildad i medling i Center for Konfliktløsning i Danmark. Angående kompetens se menyn Om oss. 

Just nu ger vi ingen kurs men erbjuder sådana efter att intresse visats. Vi ger kurs i Aktivitetshuset i Hammarkullen, eller på önskad plats, t.ex.i skola eller förening. Träning för pedagoger och annan personal på skolor är högprioriterat.

Det interaktiva spelet Your Move och träning i hantering av konflikter, även medling

Det interaktiva spelet Your Move av Andrea Hvistendahl kommer att kunna utnyttjas vid träning i analys och god konflikthantering. Se litet av spelet använt i Irak av Andrea länk: https://vimeo.com/92772626.

Här finns litet information om spelet “Your Move”. Spelet Your Move.Beskrivning

Karin berättar om spelet i föreningen Fjärilen

Fredens Hus Göteborg erbjuder träningstillfällen efter intresse och anmälan till karin.utas.carlsson@telia.com eller 0760 30 86 00. Arbetet kan ske antingen i Aktivitetshuset i Hammarkullen eller i skolor eller på andra platser efter överenskommelse.

Om några stycken skulle vilja lära sig använda spelet kan vi göra en liten kurs för det, en kurs där deltagarna får träna i användningen. Kontakta karin.utas.carlsson@telia.com

Forgiveness/Försoning, en utställning från Fredens Hus Uppsala    

Utställningen Forgiveness eller Försoning finns på nätet, fotograferad (givetvis med tillstånd): www.laraforfred.se/skola/konflikthantering/forsoning. Till den finns en broschyr som gör berättelserna fylliga. För att kompensera för att vi har endast ett fåtal broschyren har vi utifrån de 16 berättelserna skrivit komplement till utställningen. Där finns ytterligare information om de olika fallen och där finns användbara citat.

Eftersom utställningen är på engelska finns här översättning. Utställningen Forgiveness eller Försoning.Svenska.

Delar av utställningen kan användas vid föredrag om försoning och förlåtelse. Då utnyttjas nätet och projektor.

………………………………………………..

Genomförda aktiviteter med referat

Nu finns en meny Referat. Se denna! I Arkivmenyn finns gamla affischer.